newsletter-3...
"מרכז בחברה טובה" - הוקם בשיתוף פעולה של בנק מזרחי-טפחות ו-SFI-מידות.
המרכז הוקם במטרה לעודד חדשנות במרחב החברתי, לקדם פיתוח והעצמה מקצועית ואפקטיבית ולעודד שיתוף ידע ולמידת עמיתים בין כל השחקנים השונים בזירה החברתית - יזמים חברתיים, נציגי עמותות, עסקים חברתיים, חברות אימפקט וכל מי שפועל למען שיפור פני החברה.